Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου
Εργαστήριο Δυναμικής & Κατασκευών

ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

2.3.20.8 - 8ο εξάμηνο

Χώρος διεξαγωγής μαθήματος: Κτίριο Δ / Αίθουσα 209
Ώρες διδασκαλίας: Τετάρτη/10:45-12:30 & Πέμπτη/08:45-10:30


Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαρτίου 2016


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Α/Α
Περιγραφή
1
2

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Εκφώνηση

3
Έχει αρχίσει η διανομή των Σημειώσεων του μαθήματος (χώρος διανομής: Κτίριο 'Μ' - Εργαστήριο Δυναμικής & Κατασκευών - Γραφείο Μ002)
4

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ (Βαρύτητα: 20% τελικού βαθμού)
Εκφώνηση
Βοηθητικά Στοιχεία

Ενημερώνονται οι κ.κ. σπουδαστές ότι το υπολογιστικό θέμα αφορά σε μελέτη ανελκυστήρα προσώπων και είναι προαιρετικό. Όσοι επιθυμούν να το εκπονήσουν παρακαλούνται να το δηλώσουν ενυπογράφως σε σχετική κατάσταση που θα έχει μαζί του ο διδάσκων στο μάθημα από 25/04 έως και 03/05. Απαιτείται η πρωτότυπη υπογραφή του καθενός από τα μέλη της ομάδας στην κατάσταση, ενώ η ταυτοπροσωπία θα πιστοποιείται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, πάσου ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία.

5

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ (A/A ομάδος και τιμές παραμέτρων Α, Β, Ν)
Ενημερώνονται οι κ.κ. σπουδαστές που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εκπονήσουν το προαιρετικό θέμα ότι ο α/α της ομάδας τους είναι ο ακόλουθος:

Ομάδα 1: Ευσταθίου, Παπαζηλάκης, Καραγιάννης
Ομάδα 2: Μπασιάς, Διαμαντογιάννη, Κανελλόπουλος
Ομάδα 3: Ποζατζίδης
Ομάδα 4: Πατσιαούρας, Μαυρογιαννάκης, Πολυχρονάκος
Ομάδα 5: Ουντιβέρος
Ομάδα 6: Χαρίτος

Τα στοιχεία (Α, Β, Ν) της εργασίας είναι τα εξής:

Ομάδα 1: Α=3mB=3mN=6
Ομάδα 2: A=2m, B=4m, N=3
Ομάδα 3: A=2m, B=3m, N=4
Ομάδα 4: A=4m, B=4m, N=10
Ομάδα 5: A=2m, B=1.5m, N=4
Ομάδα 6: A=2m, B=2m, N=1

Η παράδοση της μελέτης με τα απαραίτητα σχέδια θα γίνει τη Δευτέρα 23/7 στο γραφείο του διδάσκοντα Δρ. Β. Σπιτά από τις 10:00 έως τις 11:00 σε εκτυπωμένη μορφή και η προφορική εξέταση θα γίνει την Τετάρτη 25/7 στο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών (Κτήριο Μ υπόγειο) με ώρα έναρξης την 10:00. Οι ομάδες θα προσέρχονται με τη σειρά από 1 έως και 6 και η εξέταση θα διαρκεί περίπου 30min για κάθε τριμελή ομάδα και περίπου 15min για κάθε μονομελή. Σε περίπτωση που ενώ μια ομάδα έχει τελειώσει την εξέταση δεν υπάρχουν άλλες ομάδες να προσέλθουν εντός 10min από τη λήξη της προηγούμενης εξέτασης, τότε η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα και οι ομάδες που δεν έχουν προσέλθει μηδενίζονται στο θέμα, γι’ αυτό παρακαλούνται οι κ.κ. σπουδαστές να συνεννοηθούν μεταξύ τους για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης


 

Copyright © ΕΜΠ - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών - 2017. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή του παρόντος Εκπαιδευτικού Υλικού, εξ' ολοκλήρου ή τμήματος αυτού, για πάσης φύσεως εμπορικό ή επαγγελματικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσεως, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.


Α/Α
Περιγραφή
01
Γενικά στοιχεία μαθήματος - Εισαγωγή στις Μεταφορικές Μηχανές
02
Βασικοί Ορισμοί - Σιλό αποθήκευσης και σύζευξη με μεταφορική ταινία
03
Γερανοί - Γερανογέφυρες
04
Γερανογέφυρες (συνέχεια)
05
Βαρουλκοφορεία - Παρελκόμενα γερανογεφυρών
06
Κύκλος Ανύψωσης, Φάσμα φόρτισης, Κατηγορία ανύψωσης
09
Μεταφορικοί κοχλίες
10
Αρχές λειτουργίας συστημάτων αερομεταφοράς / αποκονίωσης
11
Υπολογισμός κυκλωμάτων αερομεταφοράς
12
Χοάνες - κυκλώνες - φίλτρα
13
Παραδείγματα - Εφαρμογές Ι
14
Παραδείγματα - Εφαρμογές ΙΙ
15
Μεταφορικές ταινίες
16
Μεταφορικές ταινίες (συνέχεια)
17

Παράδειγμα / Εφαρμογή
(με ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ τον υπολογισμό των διατομών Α1 και Α2)
[ΑΣΚΗΣΗ]

(μεταφορική ταινία - βλ. και παρακάτω 'Λυμένες ασκήσεις σε ηλεκτρονική μορφή')
Σημειώσεις Μαθήματος
Τίτλος
Συγγραφέας
Έτος έκδοσης
Χώρος Παραλαβής
Πρόχειρες Σημειώσεις στις Μεταφορικές και Ανυψωτικές Μηχανές
Παναγιώτης Α. Μακρής
2004

Κτίριο 'Μ' - Εργαστήριο Δυναμικής & Κατασκευών
(χώρος Μ
.002)


Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
Α/Α
Περιγραφή
01
Κεφάλαιο_01.pdf (από Σημείωσεις Μαθήματος)
Κεφάλαιο_01_add.pdf
02
Κεφάλαιο_02.pdf (από Σημείωσεις Μαθήματος)
03
Κεφάλαιο_03.pdf (από Σημείωσεις Μαθήματος)
04
Κεφάλαιο_04.pdf (από Σημείωσεις Μαθήματος)
05
Κεφάλαιο_05.pdf (από Σημείωσεις Μαθήματος)
06
Κεφάλαιο_06.pdf (από Σημείωσεις Μαθήματος)
07
Κεφάλαιο_07.pdf (από Σημείωσεις Μαθήματος)
Κεφάλαιο_07_add_01.pdf
Κεφάλαιο_07_add_02.pdf
08
Κεφάλαιο_08.pdf (από Σημείωσεις Μαθήματος)
09
Κεφάλαιο_09.pdf (από Σημείωσεις Μαθήματος)
10
Ασκήσεις.pdf (από Σημείωσεις Μαθήματος)

Λυμένες ασκήσεις σε ηλεκτρονική μορφή

(ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ υπολογισμός των διατομών Α1 και Α2)

[ΑΣΚΗΣΗ]
(μεταφορική ταινία - με ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ )
Πρόσθετο υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
Α/Α
Περιγραφή
01

http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/858
"Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο", Διπλωματική Εργασία Μιχαήλ Μ. Κασίου (2007)
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι (*)
http://www.2pi.gr/
http://www.anipsotikiavee.gr/
http://www.grimbascranes.gr/gr/homepage.asp
http://www.k-a.gr/
http://www.kamadas.gr/
http://www.liaromatis.gr/
http://www.mangrinox.gr/main.htm
http://www.mihanourgiki.gr/gerangef.htm
http://www.tsiolis.gr/gr/products.php?cat=5
http://www.konecranes.com/portal/
http://www.demagcranes.com/
http://www.ghcranes.com/
http://stahlcranes.com/en/
http://www.doppler.gr/
http://www.kleemann.gr/ο
http://www.otis.com/site/gr/Pages/default.aspx
http://www.stavrakis.gr/

(*) Οι ανωτέρω σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί και εντοπίσθηκαν μέσω απλής διαδικτυακής αναζήτησης με τη μηχανή "Google". Κατασκευαστές ανυψωτικών και μεταφορικών μηχανών, οι οποίοι δεν αναφέρονται αλλά θα επιθυμούσαν να συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω λίστα, παρακαλούνται όπως αποστείλουν σχετικό σύνδεσμο (Link) στους διδάσκοντες.


Εξετάσεις

- Με ανοικτά βιβλιά


Διδάσκοντες

Δρ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Καθηγητής
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου
Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών
Διευθυντής
Γραφείο: Κτίριο (Ε), 3ος όροφος, τηλ: 210 772 1524
Email: antogian@central.ntua.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/Antoniadis_Ioannis

 

Δρ. Βασίλειος Σπιτάς, Επ. Καθηγητής
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου
Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών
Γραφείο: Κτίριο (Ε), 3ος όροφος, τηλ: 210 772 1665
Email: vspitas@central.ntua.gr