Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\phd\_\bd15035_.gif

ΣΧΟΛΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μεταφορά Θερμότητας

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\phd\_\logo.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\phd\_\bd15035_.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μεταφορά της θερμικής ενέργειας και η διατύπωση των μαθηματικών σχέσεων που την περιγράφουν αποτελούν έναν ξεχωριστό κλάδο στις τεχνολογικές επιστήμες.

Η μεταφορά της θερμότητας είναι η επιστήμη που μας επιτρέπει εκ των προτέρων να γνωρίζουμε την κατανομή της θερμοκρασίας σ’ ένα σώμα σε συνάρτηση των συντεταγμένων του χώρου και του χρόνου και επιπλέον να υπολογίσουμε τη θερμότητα που μεταφέρεται δια μέσου ενός σώματος όταν υπάρχουν θερμοκρασιακές διαφορές. Η γνώση των νόμων που περιγράφουν τα φαινόμενα αυτά είναι αναγκαία προκειμένου να επηρεάσουμε την εξέλιξή τους. Αναφέρονται ευρύτατες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα ο σχεδιασμός μονώσεων κτιρίων,  ψυκτικών εγκαταστάσεων,  εναλλακτών θερμότητας, συμπυκνωτών, διαφόρων τύπων κινητήρων και εν γένει βιομηχανικών εφαρμογών.

 

Περιληπτικές Σημειώσεις!